Mediacja to proces, w którym dwie (lub więcej) strony sporu wyrażają dobrowolną zgodę na pracę z bezstronnym mediatorem w celu zawarcia wykonalnej, trwałej i satysfakcjonującej strony ugody, bez uciekania się do rozstrzygania sporu przez sąd.

Mediacja, stosownie do art. 1831 k.p.c. jest dobrowolna. Mediator prowadzi mediację na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.


Znajdziesz nas na…