Radomskie Centrum Mediacji stanowi wyspecjalizowane centrum mediacji organizujące aktywność mediacyjną mediatorów i oferujące mediacje osobom prawnym i fizycznym, a także sądom i innym podmiotom prawa stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Podstawą funkcjonowania Radomskiego Centrum Mediacji jest dialog między mediatorami i budowanie zaufania dla instytucji mediacji oparte na dobrych praktykach mediatorów.

 

Celem działalności jest budowanie zaufania społecznego opartego na: promowaniu i wspieraniu rozwoju struktur i działań służących pokojowemu i konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, arbitrażu, facylitacji, moderacji, dialogu i komunikacji społecznej, umacniania praw człowieka.


Znajdziesz nas na…